1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, en alle overige
met ons gesloten overeenkomsten.
2. Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, van onze opdrachtgevers / afnemers worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
3. Voorwaarden van onze opdrachtgevers/afnemers zullen slechts van toepassing zijn op de met ons afgesloten
overeenkomsten voor zover wij dit schriftelijk hebben erkend en bevestigd.

2. Offertes / Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen/offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend
2. Alle bij de aanbiedingen/offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens
te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Alle bij de aanbiedingen/offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de
vorm van tekeningen,ontwerpen, modellen, monsters e.d., alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk ons intellectuele eigendom.

3. Overmacht
1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan : Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd.
Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen : werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transport moeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen,brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoer verboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s)
waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, zijn wij niet verplicht.

4. Prijzen
1. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt is elke prijsopgave vrijblijvend.
2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen :
- exclusief BTW en andere rechten
- voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af magazijn
- exclusief de kosten van niet-standaard verpakking
- vermeld in de Nederlandse valuta, onder voorbehoud van het recht op aanpassing als gevolg van valuta wijzigingen.
3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan
te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

5. Transportkosten en transportrisico
1. De wijze van transport wordt door ons bepaald. Wenst de koper een andere wijze van vervoer dan door ons bepaald, dan worden de eventuele extra kosten aan de koper in rekening gebracht.
2. Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor ons risico, uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Indien verpakking of goederen bij aankomst beschadigd blijken te zijn, dient de koper procesverbaal door de expediteur te laten opmaken, alvorens de goederen in ontvangst te nemen en het procesverbaal binnen twee maal 24 uur aan ons te zenden. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aanschaffingsprijs van de goederen. Wij zijn gerechtigd een assurantie-toeslag in rekening te brengen.
3. Voor alle leveringen zijn wij gerechtigd om vracht- en behandelingskosten in rekening te brengen. Indien het transport door ons wordt
verzorgd berekenen wij een bedrag van _ 45,- . Indien wij een bestelling onder rembours verzenden berekenen wij een bedrag van _ 45,- per opgebouwde pallet. In dit geval zal de koper voor de levering worden geinformeerd betreffende het aantal pallets van de bestelling.

6. Levering en levertijd
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de klant of op een door deze aangegeven andere bestemming in Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt levering af magazijn, tenzij anders overeengekomen.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de goederen uitgeladen/gelost worden ( de feitelijke overdracht).
Het risico der goederen gaat dan over op de klant.
3. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco's) of beschadigin
gen te controleren. De klant dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan ons te melden, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

7. Aanvaarding
1. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering c.q. oplevering van goederen wegens gebreken, niet vallend onder artikel 6 sub 3, schrifte lijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien de klant reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klachten hebben kunnen onderzoeken.
2. Retourzendingen worden door ons alleen aanvaard, indien wij ons voorafgaand accoord verklaard hebben en dit franco geschiedt, tenzij
anders overeengekomen.

8. Garantie
1. Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door ons te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere
garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven.
2. De garantie wordt nooit langer verleend dan gedurende een termijn van 12 maanden na levering (factuurdatum) in dier voege, dat wij ten hoogste gratis tot vervanging dan wel herstel overgaan, een en ander ter onzer keuze, terwijl wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolg- en/of andere schade.
3. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of finish vallen niet onder de garantie en verplichten ons niet tot enige vergoeding, en geven de koper niet het recht om de ontvangst of de betaling van de geleverde goederen te weigeren.
4. Wij staan er, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet voor in dat de door ons geleverde goederen voldoen aan de ter plaatse van het gebruik daarvan gestelde voorschriften van overheid en/of lectriciteitsmaatschappijen.
5. De klant dient de gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze geconstateerd heeft of redelijkerwijs had moeten constateren aan ons te melden.
6. Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen dienen franco aan ons adres toegezonden te worden. Indien wij buiten ons eigen bedrijf reparatie of onderzoek dienen te verrichten zijn wij gerechtigd de reis en verblijfskosten aan de klant in rekening te brengen.
7. Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrich ten danwel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
8. Niet nakoming door de klant van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn verplichtingen uit dit artikel.

9. Aansprakelijkheid
1. Onverminderd het gestelde elders in deze voorwaarden en onverminderd de wettelijke bepalingen inzake product aansprakelijkheid, zijn wij tegenover de klant slechts aansprakelijk voor directe schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of van personen waar voor wij aansprakelijk zijn. Te allen tijde is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag ten belope waarvan wij maximaal verzekerd zijn.In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade.
2. De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk zijn.
3. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeel kundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

10.Betaling
1. Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan ons te geschieden, a contant , per bank of giro, zonder enige korting of compensatie. In geval van betaling per bank of giro dient het verschuldigde faktuurbedrag voor de daadwerkelijke levering op onze bankrekening te zijn ontvangen.

11.Meldingsplicht
1. Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat gebleken is dat hij niet tot betaling is staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig aan ons te doen.

12.Eigendomsvoorbehoud
1. Zodra de goederen door ons zijn geleverd, zijn zij voor het risico van de koper. Het eigendom van de goederen gaat eerst op de koper over,zodra volledige betaling van deze goederen inclusief de eventuele rente en inningskosten heeft plaatsgevonden. Koper is gedurende deze periode aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook ontstaan aan of door goederen.
2. In geval van onder meer niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder
curatelestelling, overlijden, liquidatie van zaken van de klant, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelij ke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch verminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
3. De klant dient ons te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
4. De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet op enigerleiwijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd is de klant verplicht het eigendom voor te behouden en op ons eerste verlangen alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag aan ons in stil pand over te dragen.

13.Geschillen en toepasselijk recht
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de wet van 15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te 's-Gravenhage gesloten verdrag houdende een eenvormige wet inzake de inter nationale koop van roerende lichamelijke zaken, TRB 1964 nr.117 en 1968 nr.13 (Staatsblad 1971, S780 en S781) alsmede het Weens koopverdrag, d.d. 11 april 1980.
2. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiende uit of verband hou dende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoe
ring van zowel feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de rechtbank in Alkmaar zulks voor zover de wet dit toelaat.
3. Bij een geschil zijn de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

14.Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 28 augustus 1995

  • Minimale order bedrag 1.000,- euro
  • Transportkosten : zie artikel 5 van onze algemene leveringsvoorwaarden.